Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Luonnontieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Luonnonvarat ja ympäristö -alalla opintojesi kohteina ovat maa- ja vesiekosysteemien rakenne ja toiminta sekä ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin. Kandidaattiopinnoissasi opit aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet sekä perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista ja reunaehdoista. Tavoitteena on, että saat pohjan omalle asiantuntijuudellesi, jotta maisterivaiheessa pystyt ymmärtämään hyvin erikoistumisalasi ilmiöitä sekä sinulla on valmiudet hankitun tiedon soveltamiseen. Maisterivaiheessa voit erikoistua akvaattisiin tieteisiin tai ympäristötieteeseen.

Osaamistavoitteet

Kandidaatti on yhteistyöhaluinen ja halukas soveltamaan oppimaansa. Kandidaatti arvostaa hyvää ammattitaitoa ja haluaa jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan.

Kandidaatti ymmärtää:

 • elämän perusilmiöt,
 • tieteellisen tutkimusprosessin periaatteet,
 • hyvät tieteelliset käytänteet ja eettiset periaatteet,
 • alan tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opiskelun soveltuvien alojen kansallisissa ja kansainvälisissä maisteriohjelmissa,
 • poikkitieteelliset tiedot ja menetelmät, jotka vahvistavat oman alan ymmärtämisen,
 • alan sovellusten merkityksen yhteiskunnassa.

Kandidaatti osaa:

 • Hankkia, omaksua ja jäsentää tietoa lähdekriittisesti ja objektiivisesti – ymmärtäen erityisesti oman alansa tieteellisiä tekstejä.
 • Soveltamaan tietojaan sekä keskeisiä menetelmiä ja työvälineitä käytännössä sekä osaa arvioida omien tuotostensa laatua.
 • Suunnitella, toteuttaa, analysoida, ja raportoida pienimuotoisia tieteellisiä tutkimuksia.
 • Noudattaa hyvää tieteellistä ja eettistä käytäntöä, ja työturvallisuusnormeja.
 • Toimia vuorovaikutteisesti ja hallitsee suullisen ja kirjallisen kommunikaation.

LY-kandidaattiohjelman suoritettuaan kandidaatti tuntee:

 • Luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden perusteet.
 • Maa- ja vesiekosysteemien rakenteen ja toiminnan sekä ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja luonnonvaroihin.
 • Empiirisen ja teoreettisen tutkimuksen periaatteet.
 • Luonnonvarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyviä säädöksiä, hallintoa ja teknisiä ratkaisuja.

Rakenne

Valitse kaikki (117+ op)