BENA2020 Ekologia (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Luentokurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla.

Kuvaus

Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologian ja evoluution välistä yhteyttä havainnollistetaan tarkastelemalla yksilöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Kurssilla käydään lävitse populaation kasvu, säätely ja rajoittaminen sekä dynamiikka. Yhteisöekologiassa tutustutaan eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailu, herbivoria, saalistus, loisinta ja mutualismi. Aluetason ekologiassa huomio on metapopulaatioissa, metayhteisöissä ja maisemaekologiassa. 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· osaa määritellä ekologian peruskäsitteet

· osaa kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita

· osaa selittää, miten eri ekologiset tekijät vaikuttavat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla

· osaa arvioida ekologisen tiedon luotettavuutta tutkimusesimerkkien valossa

· tunnistaa ekologian perusteorioiden tärkeyden ihmisen ekosysteemeissä aikaansaamien ongelmien ymmärtämisessä

· hallitsee ekologian keskeiset englanninkieliset termit. 

Esitietojen kuvaus

· Pääaineopiskelijat: BENA1004 tai BIOP304

· Sivuaineopiskelijat: Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op

Oppimateriaalit

· Luennoilla jaettu materiaali

· Kirjallisuus:

- Cain ML, Bowman WD & Hacker SD: Ecology. Sinauer Associates, Inc. tai

- Singer FD: Ecology in Action. Cambridge Univ. Press tai

- jokin muu soveltuva ekologian oppikirja tai oppimismateriaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, harjoitustehtävät ja tentti
Arviointiperusteet:
Arvioidaan tenttisuorituksen ja harjoitustehtävien perusteella
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, harjoitustehtävät ja tentti

Opetus