BENA3013 Kandidaattiseminaari 2 (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kandidaattitutkielman (BENA3012) aineiston analysoinnin ja kirjoittamisen edistäminen. Kurssin päätteeksi seminaari, jossa valmis kandidaattitutkielma esitetään. Kriittisen palautteen antamisen harjoittelu antamalla toisen opiskelijaparin keskeneräisen kandidaattitutkielman kirjalliset kommentit. Oman kandidaatintutkielman tulosten suullinen esittäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa analysoida ja esittää oman kandidaatintutkielmansa keskeiset tulokset sekä vetää niistä johtopäätökset
- pystyy kehittämään omia ryhmätyötaitojaan, koska tietää omat hyvät ja huonot puolensa ryhmätyöskentelyssä
- omaa kyvyn antaa ja ottaa vastaan rakentavaa kriittistä palautetta
- hahmottaa mitä aikatauluissa pysyminen vaatii

Esitietojen kuvaus

BENA3010, BENA3011

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Seminaariesitelmän hyväksytty suorittaminen sekä annetuissa aikatauluissa pysyminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Toisen opiskelijaparin kandidaatintutkielman kommentoint jai seminaariesitelmä. Seminaareissa on läsnäolovelvollisuus.

Opetus