BENA3011 Kandidaattiseminaari 1 (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perehtyminen oman LuK -tutkielman alan tieteelliseen taustaan. Kurssilla harjoitellaan ohjatusti tieteellistä kirjoittamista, suullista esittämistä sekä kriittistä palautteen antamista ja vastaanottamista. Seminaarityöt tehdään pareittain, joten kurssin aikana oppii myös ryhmätyötaitoja: aikataulujen yhteensovittamista sekä kommunikaatiota.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- pystyy sijoittaa oman tutkimuskysymyksensä teoreettisen viitekehykseen
- tietää oman tutkimuskysymyksensä keskeisen teoreettisen taustan
- pystyy kirjallisesti ja suullisesti esittämään oman tutkimuskysymyksensä teoreettisen taustan sekä kysymyksenasettelun
- omaa valmiudet kehittää omaa kriittistä ajatteluaan
- omaa ryhmätyötaitoja
- omaa kyvyn antaa ja ottaa vastaan rakentavaa kriittistä palautetta

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan asianmukaisesti tehty kirjallinen ja suullinen seminaari, tutkimussuunnitelma, osallistuminen toisten seminaareihin sekä yksi toisen parin tekemän työn opponointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Seminaarityöt tehdään ohjauksessa pareittain annetuista tutkimuskysymyksistä. Seminaarityön kirjoittaminen (kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma), seminaarityön esittäminen sekä toisten töiden opponointi.

Opetus