BENA3010 Tutkimuksen suunnittelu ja arviointi (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kirjallisuuden hankintaan, tutkimusten arviointiin, tutkimussuunnitelmien laadintaan ja bio- ja ympäristötieteiden keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Opiskelija kirjoittaa parityönä kandidaattiseminaariaineen, jossa hän perehtyy kandidaattitutkielmansa (BENA3012) teoreettiseen taustaan. Seminaariaineen yhtenä osana on kandidaattitutkielmaan liittyvä tutkimussuunnitelma, kumpikin esitetään kandidaattiseminaari 1 -kurssilla (BENA3011).


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa määritellä tutkimusprosessin eri vaiheet
- tietää tieteellisen ajattelun periaatteet
- osaa tieteellisen artikkelin ja tutkimussuunnitelman eri osat
- tuntee keskeisiä bio- ja ympäristötieteiden tutkimusmenetelmiä teoriassa
- osaa seuloa ja arvioida tietoa kriittisesti
- osaa hakea oman alan kirjallisuutta tietokannoista
- osaa lukea ja arvioida tieteellisiä artikkeleita kriittisesti
- ymmärtää aikataulutuksen tärkeyden tutkimuksessa sekä pystyy noudattamaan kurssiaikatauluja

Esitietojen kuvaus

Biologian perusopinnot, BENA3009

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn opintosuorituksen vaaditaan läsnäolo luennoilla ja harjoitustöissä sekä määräaikaan mennessä palautettu seminaarityö (sis. tutkimussuunnitelman).
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssilla on läsnäolovelvollisuus luennoilla ja harjoituksissa opintojen luonteen takia. Seminaariaine on palautettava kurssilla ilmoitettuun aikarajaan mennessä.

Opetus