BENA2034 Maaperän eliöstö (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tentti tehdään sähköisessä Exam-tenttipalvelussa.

Kuvaus

Kurssikirja tarjoaa perustiedot maaperästä elinympäristönä, maaperäeliöstöstä, sen monimuotoisuudesta ja roolista hajotustoiminnassa sekä maaperästä ekosysteemin osana. Kirjassa esitellään maaperässä elävät mikrobi- ja eläinryhmät sekä kerrotaan kunkin eliöryhmän ekologiasta. Kirjassa kuvataan myös eloperäisen aineen hajotusprosessi sekä kerrotaan maaperäeliöiden tutkimusmenetelmistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· kuvailla maaperää eliöiden ympäristönä.

· selittää maaperän eliöstön monimuotoisuutta eri mittakaavoissa.

· kuvailla maaperässä elävien eliöryhmien rakennepiirteitä ja ryhmien sisäistä monimuotoisuutta.

· kertoa maaperäeliöstön merkityksen orgaanisen aineen hajotuksessa ja ravinteiden kierroissa.

· selittää miten maaperäeliöstöä tutkitaan.

Lisätietoja

Tentti tehdään sähköisessä Exam-tenttipalvelussa. Opiskelija ottaa ensin yhteyttä tentaattoriin ja sopii muutaman päivän aikahaarukan tentille. Tentaattori luo tentin Exam-tenttipalveluun, jonka jälkeen opiskelija voi varata itselleen sopivan tenttiajan joko Agoran tai Lähteen tenttitilasta. Tenttiaika on 230 minuuttia.

Esitietojen kuvaus

· BENA2031 (tai aiempi BENA2021).

Kirjallisuus

  • Huhta, V. & Hallanaro, E-L 2019: Elämää maan kätköissä. Gaudeamus.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kirjatentti, e-tentti
Arviointiperusteet:
Arvioidaan kirjatentin perusteella, 100%
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjatentti, itsenäinen työskentely.

Opetus