BENA4028 Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi tarjoaa perustiedot boreaalisen havumetsän ekosysteemeistä, niiden toiminnasta ja monimuotoisuudesta. Kurssilla perehdytään suomalaiseen metsätalouteen, metsien käytön suunnitteluun, metsälainsäädäntöön ja luonnonhoitoon talousmetsissä. Keskeinen teema on myös metsien monikäyttö, ekosysteemipalvelut ja monimuotoisuuden suojelu.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa boreaalisen havumetsän luontaisen häiriödynamiikan eri mittakaavoissa. Opiskelija osaa kuvata, miten talousmetsiä nykyään käsitellään puuntuotannossa, miten talouskäyttöä suunnitellaan ja ohjataan. Opiskelija osaa kertoa talousmetsän ja luonnontilaisen metsän keskeiset rakenteelliset erot ja niiden vaikutukset metsäluonnon monimuotoisuuteen. Opiskelija ymmärtää metsien monikäyttöön ja  ekosysteemipalveluihin liittyviä arvoja. Hän pystyy hahmottamaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän metsien käytön periaatteet.

Esitietojen kuvaus

BENA2020 ja BENA4025

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ja kirjallisuus tarjotaan oppimisympäristö-Moodlessa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssilla on läsnäolovelvoite tapaamisissa. Kurssi sisältää kirjallisia töitä, omatoimisen maastotehtävän sekä ryhmätöitä.
Arviointiperusteet:
Kirjalliset työt ja ryhmätyöt arvioidaan. Vertaisarviointi sekä opettajan tekemä arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, ryhmäkeskustelut ja ryhmätyöt esityksineen sekä kirjalliset työt. Läsnäolovelvollisuus.

Opetus