BENA4033 Geoinformatiikan perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Paikkatiedon, paikkatietojärjestelmien (GIS) ja spatiaalisen data-analyysin peruskurssi.

Kuvaus

Digitaaliset kartat, karttamuotoisten paikkatietoaineistojen esittäminen ja käsittely. Paikkatietojärjestelmien (GIS – Geographic Information Systems) periaatteet ja niiden käyttö. Globaalit paikantamisjärjestelmät, mm. GPS, ja niiden differentiaalikorjausmenetelmät. Paikkatietoihin liittyvien tutkimustapojen tarkastelua. Kurssi sisältää lyhyen johdatuksen spatiaalisen tilastotieteen mahdollisuuksiin, kuten spatiaaliseen interpolointiin. Kurssilla tutustutaan mm. ArcGIS-paikkatieto-ohjelmiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • Luetella paikkatietoaineistojen perustyypit ja kertoa esimerkkejä, mihin niitä käytetään.
 • Koordinaattijärjestelmien ja karttaprojektioiden toimintaperiaatteet.
 • Luetella ja karakterisoida tavallisimmat Suomessa käytettävät maantieteelliset koordinaattijärjestelmät ja tasokarttaprojektiot.
 • Kertoa, miten luonnontieteellisiä sijaintihavaintoja tulee tallentaa.
 • Kuvata globaalin GPS-paikannusjärjestelmän ja siihen liittyvän differentiaalikorjauksen toimintaperiaatteet.
 • Käyttää paikkatieto-ohjelmien, kuten esim. ArcGIS, perustoimintoja liittyen paikkatietoaineistojen esittämiseen, yhdistämiseen toisiinsa, analysointiin ja julkaisemiseen karttamuodossa.
 • Käyttää joitakin tavallisimpia paikkatietoanalyysin perusmenetelmiä, kuten aineistojen liittäminen (Join), olemassa olevien muokkaaminen tai uusien tuottaminen (Edit), koordinaatistomuunnokset (Projection), koostaminen (Summarize), naapuruus- tai läheisyystarkastelut (Proximity), vaikutusaluetarkastelut (Buffer), leikkaus- tai päällekkäisyystarkastelut (Intersect, Union) sekä kuljetusreittien optimointi.
 • Kuvailla joitakin kyseisten analyysimenetelmien soveltamistapoja tutkimuskäytössä.
 • Käyttää oikealla tavalla joitakin keskeisimpiä spatiaalisen tilastotieteen peruskäsitteitä.
 • Kuvailla geostatistisen spatiaalisen interpoloinnin perusmenetelmän (ordinary kriging) toimintatavan ja sen käytön edellytykset.

Oppimateriaalit

Luento- ja harjoitusmateriaalit tallennetaan Moodleen.

Kirjallisuus

 • Holopainen M. ym. 2015. Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa. Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 7. (valikoiden); ISBN: ISSN: 1799-313X
 • Paul A. Longley, Mike Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind. 2011. Geographic Information Systems and Science, 3rd Edition. Wiley. (valikoiden); ISBN: 978-0-470-72144-5
 • Richard Webster, Margaret A. Oliver. 2007. Geostatistics for Environmental Scientists, 2nd Edition. Wiley. (valikoiden luvut 1-5, 8); ISBN: 978-0-470-02858-2

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja harjoitukset eivät ole läsnäolopakollisia, mutta useimmille opiskelijoille todella tarpeellisia.
Arviointiperusteet:
Lopputentti 100 %.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen kurssin luentoihin ja tietokoneharjoituksiin, tai itseopiskelu ja tehtävien tekeminen itsenäisesti, sekä tentti.

Opetus