BENA4026 Kalat luonnonvarana (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tarkastelu tapahtuu esimerkkitapauksina, joiden kautta havainnollistetaan esim. kalastuksen ohjauksen epäonnistumisia ja onnistumisia. Yhtenä Luonnonvarojen kestävän käytön kokonaisuuden eri jaksoja yhdistävänä teemana voisi olla Päijänne ja siinä tapahtuneet pitkäaikaismuutokset sekä vesien ja lajien suojelun tapahtumat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää, millainen vesi on kalojen elinympäristönä ja mitä rakenteellisia erityisominaisuuksia kaloille on kehittynyt vedessä elämiseen. Opiskelija tuntee yleisempien suomalaisten kalojen elinkiertopiirteet, loiset ja ympäristöolojen vaikutuksen niihin sekä kalayhteisöjen koostumukseen vaikuttavat tekijät. Hän tietää kalapopulaatioiden koon arvioinnin perustutkimusmenetelmät. Lisäksi opiskelija tuntee Suomen kalatalousjärjestelmän, sen keskeiset organisaatiot ja kalataloutta säätelevät säädökset. Opiskelijalla on myös käsitys siitä, millainen toimiala kalatalous on Suomessa ja EU:ssa ja miten kalatalouden luonnonvaroja hyödynnetään globaalisti. Hän osaa selittää, miten kalastusta ja saaliinjakoa säädellään, kuka hallitsee kalastusoikeutta, mitä kalastus, vesiviljely ja kalanjalostus on taloudellisena toimintana, miten kalastus ja vesiviljely vaikuttavat kalakantoihin ja ympäristöön. Opiskelija tuntee kalabiologian ja kalatalouden perustermistön ja ymmärtää luonnonvarojen hyödyntämisen biologisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden yhteydet.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, lukumateriaali, verkkotehtäviä, tentti.

Opetus