BENP1005 Ihminen ja ympäristö (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Ympäristötieteen peruskurssi.

Kuvaus

Ympäristön tilan ja ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen kriittinen tarkastelu osin Suomen ja osin koko maailman osalta sisältäen: kestävän kehityksen edellytykset, uusiutuvat ja uusiutumattomat energiavarat, ilmastonmuutos, ympäristön saastuminen ja haitalliset aineet, ihmisen ja luonnon terveyden uhkat/riskit, sekä ympäristöä kuvaavan tiedon lähteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää joitakin keskeisimpiä ihmisen ja luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita sekä ympäristöongelmien lähteitä. Opiskelija kehittää kurssilla kriittisen ajattelun taitojaan, ryhmätyötaitojaan ja ympäristöongelmien ratkaisukeinojen ymmärtämystään. Opiskelija harjoittelee tiedonhakua ympäristötietoa jakavista verkkopalveluista.

Esitietojen kuvaus

BENP1001, BENP1002 ja BENP1004 käytynä ennen kurssin ryhmätöiden tekoa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, harjoitustyöt ja seminaariesitykset Moodle-järjestelmässä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn. Kirjallisen ryhmätyön laadinta ja seminaariesityksen pitäminen osana ryhmää. Tiedonhakutehtävien hyväksytty suorittaminen. Tentti.
Arviointiperusteet:
Harjoitustyö ryhmäkohtaisesti arvioituna 25 %, tentti yksilökohtaisesti arvioituna 75 %. Arvosanaskaala 0 – 5.
Opetusajankohta:
Periodi 4, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskenteluun. Kirjallisen ryhmätyön laadinta ja seminaariesityksen pitäminen osana ryhmää. Tiedonhakuharjoituksen hyväksytty suorittaminen. Tentti.

Opetus