BENA3012 Kandidaatintutkielma (7 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kandidaatintutkielman tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tutkimuksen tekoon ja työn tieteelliseen raportointiin ohjauksessa. Työ voi olla joko kirjallisuuteen perustuva, vertaileva tai kokeellinen. Työ suositellaan tehtäväksi kandidaattiprojektin (BENA3010, BENA3011, BENA3013) yhteydessä. Kandidaattitutkielma tehdään parityönä.


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa tehdä pienimuotoista tutkimustyötä ohjauksen alaisena noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä
- osaa kirjoittaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaisesti tutkimusraportin, jossa hän arvioi, perustelee ja pohtii tutkimustuloksia ottaen huomioon vaihtoehtoiset tulkinnat sekä aineiston rajoitteet
- osaa liittää tutkimustuloksen laajempaan teoreettisen viitekehykseen.

Esitietojen kuvaus

BENA3010, BENA3011 tai vastaavat

Oppimateriaalit

Optimassa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tutkielmasta arvioidaan numeerisella asteikolla 0-5 seuraavat osa-alueet: - Tutkielman loogisuus ja selkeys - Tutkittavan kysymyksen liittäminen teoreettiseen ja käsitteelliseen taustaan - Kirjallisuuden hallinta - Menetelmien hallinta ja/tai kokeellinen osuus - Tulosten tarkastelu ja johtopäätösten teko - Tekijöiden oma-aloitteisuus - Tutkielman viimeistelyaste ja kieliasu Tutkielman tarkastajat perustelevat numeerisen arviointinsa kirjallisesti sanallisessa arvioinnissa. Kandidaatintutkielma arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn opintosuoritukseen vaaditaan, että jokainen kandidaatintutkielman osa-alue saa vähintään arvon 1 = välttävä ja että osa-alueille annettujen numeeristen arvojen keskiarvo on vähintään 3 = hyvä.”
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (7 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus