BENA2033 Johdatus luontotyyppeihin ja sieniin (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Harjoitellaan eliöiden tunnistamista maastossa erilaisissa luontotyypeissä keskittyen niiden tyypilliseen kasvilajistoon. Harjoitellaan kasvupaikkatyyppien tunnistamista eri vuodenaikana kuin edellisellä kurssilla. Maastotyössä keskitytään erityisesti soihin, mutta myös metsien kasvupaikkatyyppien piirteitä ja niiden opaskasvilajeja kerrataan. Opiskellaan tunnistamaan tärkeimpiä sieniä erityisesti maastossa. Viimeistellään maastoinventoinnin raportti (BENA2032) ja pidetään esitelmä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tunnistaa ja kuvata keskeiset luontotyypit (metsät ja suot) ja niiden tyypillisen eliöstön kasvukauden vaiheesta riippumatta.

· tunnistaa yleisimmät suomalaiset suursienisuvut ja tärkeimmät lajit määrityskirjallisuutta hyväksikäyttäen.

· suhtautua kriittisesti määritystuloksiin sekä omaa alustavan valmiuden arvioida määritysten luotettavuutta.

· ohjatusti raportoida inventointiprojektin etenemisen, käytetyt menetelmät ja tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti.

Esitietojen kuvaus

BENP1001, BENP1002, BENP1004, BENA2031, BENA2032

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit jaetaan Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen maastotyöskentelyyn, inventointiraportin kirjoittaminen ja suullisen esitelmän pitäminen.

Opetus