BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen johdantokurssi, jossa käsitellään alan keskeisiä teemoja pääosin globaalista näkökulmasta. Tärkeimmät teemat ovat tieteellinen ajattelutapa, energiavirrat, ilmakehän ilmiöt, ilmasto ja ilmastonmuutos, fotosynteesi, aineiden kierrot sekä biomit.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· selittää mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat.

· kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla ja paikallisella tasolla.

· tunnistaa ja kuvailla tärkeimpien biomien piirteet ja biomien väliset erot.

· selittää keskeisimmät maapallon ilmakehään ja ilmastoon liittyvät ilmiöt.

· eritellä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia.

· selittää miten valon energia muuttuu kemialliseksi energiaksi fotosynteesissä ja mitkä ovat fotosynteesin eri vaiheet.

· toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä, tunnistaa ryhmädynamiikan perussääntöjä sekä toimia puheenjohtajana ja sihteerinä.

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit jaetaan Moodlessa.

Kirjallisuus

  • Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Edition, 12th Edition. Pearson.; ISBN: 978-1-292-17043-5

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti. Tehtävien hyväksytty suorittaminen nostaa arvosanaa yhdellä pykälällä.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
o Arvioitavat tehtävät, työskentely ryhmän jäsenenä tietyissä rooleissa, tentti, skaala 0-5.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen luennoille ja ryhmätapaamisiin, yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen, kirjan lukeminen, tentti.

Kirjallisuus:
  • Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Edition, 11th Edition. Pearson.; ISBN: 978-1-292-17043-5

Opetus