BENA2002 Mikrobiologia (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

· Opintojakso tutustuttaa opiskelijat mikrobiologian perusteisiin, kuten mikroskopointiin ja solumorfologiaan, bakteeri- ja arkkisolujen rakenteeseen, mikrobien kasvuun ja ravintovaatimuksiin, energia-aineenvaihduntaan, mikrobien luokitteluun ja ihmisen vuorovaikutukseen bakteerien kanssa.

· Jakso syventää opiskelijoiden tietämystä mikrobien merkityksestä biologisissa prosesseissa, aineiden kierrossa, bioteknologiassa ja patogeenisuudessa.
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tunnistaa bakteerien ja arkkien keskeiset rakenteet

· tietää bakteereiden solujakautumisen, liikkumisen ja energiansaannin peruskäsitteet

· ymmärtää mikrobien tunnistusmenetelmät ja sekvenssitiedon käytön fylogeneettisen luokittelun perustana

· ymmärtää mikrobien merkityksen ilmakehän kaasujen säätelijänä, luonnonprosesseissa sekä ympäristöteknologian perustana

· tietää peruskäsitteet hiilen ja typen kierrosta

· tunnistaa mikrobien patogeenisuuden ja antibioottiresistenttiyden aiheuttaman vaaran

Esitietojen kuvaus

BENP1003 Solun elämä

Oppimateriaalit

Kirjallisuus, sekä luentomateriaali Moodlessa

Kirjallisuus

  • 1) Madigan et al. (2017, 15. painos). Brock Biology of Microorganisms. Pearson. Kappaleet 1, 2, 3, 5, 14 (s. 428-428), 19, 20 (s. 651-669), 21, 24 (s. 777-790), 25, 28 (s. 866-876 ja 888-901), ISBN 10: 1-292-23510-1
  • 2) Kirchman David L. (2012) Processes in Microbial Ecology. Oxford University Press. Kappale 5 (s. 79-98), ISBN 978-0-19-958693-6

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus