BENA4027 Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Suomen sisävesien erityispiirteet ja kestävän käytön periaatteet

Kuvaus

Kurssilla perehdytään sisävesien pitkäaikaiskehitykseen, maantieteellisiin erityispiirteisiin, vesivarojen jakautumiseen, valuma-alueyhteyksiin, vesiluonnon monimuotoisuuteen, vesivarojen käyttöön, talous- ja jätevesien erityispiirteisiin, ekosysteemipalveluihin, ympäristöuhkiin, vesiensuojeluun, tilan seurantaan ja hoitoon ja näihin liittyvän lainsäädännön perusteisiin.


Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sisävesien ja niiden valuma-alueiden vuorovaikutussuhteet, maantieteelliset erityispiirteet sekä sisävesien arvon luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen toimintojen kannalta. Opiskelija tuntee vesiluonnonvarojen kestävän käytön periaatteet yhdyskuntien, maatalouden teollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin, vesien merkityksen ekosysteemipalvelujen tuottajana, vesiin liittyvän lainsäädännöllisen ohjauksen pääpiirteet, vesistökuormituksen vähentämisen ja pilaantumisen estämisen periaatteet ja vesistöihin kohdistuvat merkittävimmät ympäristöuhat sekä ymmärtää vesistöjen tilan arvioinnin, seurannan ja hoidon perusperiaatteet.

Esitietojen kuvaus

BIOP302 tai BENP1002.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti ja oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja tentti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, verkko- tai kirjallisuuspohjaiset oppimistehtävät ja tentti.

Opetus