BENA2032 Eliöiden maastoinventointi (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Perehdytään maastoinventointien ja näytteenoton kysymyksenasetteluun, suunnitteluun ja menetelmiin sekä tulosten hyödyntämiseen. Tutustutaan keskeisimpiin inventoinneissa käytettäviin otantamenetelmiin sekä paikkatietoinformaation käyttöön inventoinneissa. Harjoitellaan eliöiden tunnistamista maastossa erilaisissa luontotyypeissä keskittyen niiden tyyppilajistoon (erityisesti selkärankaiset ja kasvit). Harjoitellaan tavallisimpien luontotyyppien tunnistamista: metsät, suot ja muut kosteikot. Suunnitellaan ja toteutetaan ekologisia populaatio- ja yhteisöaineistojen keruita eri eliöryhmistä ja harjoitellaan niille soveltuvien näytteenottomenetelmien käyttöä (puustonmittaus, kasvillisuuskartoitukset, selkärangattomien keräysmenetelmät ja selkärankaisten inventointimenetelmät huomioiden sekä maa- että vesiekosysteemit). Kerätyt aineistot määritetään tarvittavalle taksonomiselle tasolle ja raportoidaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· ohjatusti suunnitella luontoinventointiprojektin perustuen inventointitarpeeseen.

· inventointikysymykseen pohjaten opiskelija suunnitella mitä ja miten inventoidaan luotettavasti ja toistettavasti sekä arvioida inventointitiedon luotettavuutta.

· kertoa keskeiset otantamenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuustekijät.

· tehdä tärkeimmät metsänmittaukset ja kasvillisuuskartoitukset sekä eri eläinryhmien näytteenotot maastossa.

· tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset kasvi- ja selkärankaislajit sekä selkärangatonryhmät.

· kuvata luontoinventointiprojektin keskeiset vaiheet.

· selittää luontotyyppien luokittelun taustalla olevan ekologisen teorian ja pystyy soveltamaan sitä luontotyyppien rajauksessa.

· kuvailla Suomessa tavattavien tärkeimpien metsien kasvupaikkatyyppien keskeiset piirteet ja kykenee tunnistamaan maastossa tyypeille tunnusomaisen kasvilajiston ja nimeämään sen perusteella kasvupaikkatyypin.

Lisätietoja

Kurssin suoritukseen sisältyvät myös suullisen esitelmän pitäminen oman ryhmän vastuututkimuksesta sekä kirjallisen raportin kirjoittaminen muiden pienryhmän jäsenten kanssa. Seminaari on perjantaina 26.8.2022 Ambioticalla. Raportti palautetaan lopullisessa muodossaan syyskuun puoliväliin mennessä.

Esitietojen kuvaus

BENP1001, BENP1002, BENP1004, BENA2031

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali jaetaan Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Inventointitutkimuksen suunnittelu, osallistuminen maastoharjoituksiin.

Opetus