BENA2031 Johdatus eläinten ja kasvien lajintuntemukseen (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään eliöiden tunnistamisen tarpeeseen, tavoitteisiin ja perusteisiin sekä nimistöön luentojen, verkko-opiskelun ja laboratorioharjoitusten avulla. Opiskellaan tunnistamisessa tarvittavat kasvien sekä selkärangattomien ja selkärankaisten eläinten perusrakennepiirteet. Tutustutaan selkärankaisten eläinten loisiin ja niiden elinkiertoihin. Harjoitellaan käytännön määritystyötä ja tutustutaan perimäaineksen käyttöön eliöiden tunnistamisessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· kuvailla eliökunnan luokittelun lähtökohdat ja luokittelun merkityksen.

· selittää lajikäsitteen sisällön ja siihen liittyvät rajoitteet.

· tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset eliöryhmät ja niistä esimerkkilajeja.

· löytää ja tunnistaa yksilöistä niiden tärkeimmät rakennepiirteet ja hyväksikäyttämään näitä piirteitä eliöiden tunnistuksessa.

· kuvailla perimäaineksen hyväksikäytön mahdollisuudet ja merkityksen eliöiden tunnistamisessa ja luokittelussa.

· käsitellä eliönäytteitä sekä käyttää mikroskooppia ja määrityskaavoja niiden tunnistamisessa.

Esitietojen kuvaus

BENP1001, BENP1002, BENP1004

Oppimateriaalit

Kurssin materiaalit jaetaan Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 4, Periodi 3, Periodi 5, Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kasvion valmistaminen ja esittely ohjaajille.

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa, tehtävien tekeminen sekä tentti.

Opetus