BENA4034 Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 1 (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kenttätöiden tekemiseen opastava kurssi. Kurssilla perehdytään ihmistoiminnan vaikutuksiin sekä harjoitellaan paikannuslaitteiden ja kartta-aineistojen käyttöä, näytteenottoa, näytteiden analysointia, aineiston käsittelyä ja tulosten raportointia. Kurssilla perehdytään erilaisten ympäristön tilaa kuvaavien tutkimusten käytännön suorittamiseen (mm. kalabiologinen ja vedenlaadun seuranta, sedimenttien ja pohjaeläinten tutkimus).


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maastotyöskentelyyn ja näytteenottoon liittyvät perusasiat sekä osaa hyödyntää geoinformatiikan menetelmiä perustasolla. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön tilan tutkimiseen liittyvää perusnäytteenottoa maasto-olosuhteissa sekä analyysejä laboratoriossa. Opiskelija tunnistaa ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristössä ja osaa raportoida saatuja tutkimustuloksia.

Esitietojen kuvaus

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, laboratorioturvallisuuskurssi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Läsnäolo, aktiivisuus ja seminaariesitys.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Läsnäolo kaikissa kurssin tapahtumissa, ryhmässä tehtävä suullinen esitelmä loppuseminaarissa

Opetus