TILS221 Tilastotiede epidemiologisessa tutkimuksessa (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Seminaarissa opiskelijat tutustuvat terveystieteen tutkimusasetelmiin ja tilastollisiin menetelmiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut
  • tuntee epidemiologian keskeisimmät käsitteet suomeksi ja englanniksi ja ymmärtää niiden yhteyden tilastotieteeseen,
  • ymmärtää erilaisten tutkimusasetelmien seuraukset tilastolliseen analyysiin ja tulosten tulkintaan,
  • tuntee tutkimusten raportointiin liittyvää ohjeistusta,
  • osaa  lukea tutkimusraportteja ja etsiä itsenäisesti lisätietoja käytetyistä menetelmistä,
  • osaa suullisesti esittää oppimiaan asioita  ymmärrettävällä tavalla,
  • osaa soveltaa joitakin epidemiologissa käytettäviä tilastollisia menetelmiä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu seminaariesitykseen, aktiiviseen osallistumiseen seminaarissa käytetävään keskusteluun sekä harjoitustehtävien laatimiseen ja ratkaisemiseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu seminaariesitykseen, aktiiviseen osallistumiseen seminaarissa käytetävään keskusteluun sekä harjoitustehtävien laatimiseen ja ratkaisemiseen. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen seminaarin toimintaan, seminaariesitelmän pitäminen , harjoitustehtävän laatiminen ja harjoitustehtävien suorittaminen.

Ei julkaistua opetusta