BENA4035 Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 2 (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kokeelliset tutkimusmenetelmät, kokeiden suunnittelu, kokeissa käytettävien eliöiden ylläpito ja käsittely, laboratoriomittaukset ja -analyysit, tilastollinen data-analyysi, kirjallinen raportti, esitelmän laadinta ja esittäminen.


Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee luonnonvarojen ja ympäristön tutkimisessa käytettäviä kokeellisen tutkimuksen menetelmiä, laboratoriomittauksia sekä osaa arvioida niiden käyttöön liittyviä resurssitarpeita. Opiskelija tietää koe-eläinten ylläpidon perusteet ja vaatimukset. Opiskelija osaa käsitellä yksinkertaisen tutkimusaineiston sekä raportoida ja esittää tulokset käyttäen tietotekniikan perusvälineitä. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä ja noudattaa sovittuja aikatauluja.

Esitietojen kuvaus

BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava oheismateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Läsnäolo, kirjallinen raportti ja seminaariesitys. 90% läsnäolo, hyväksytty aikataulussa jätetty raportti ja seminaariesitys
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Läsnäolopakko (90 %), kirjallinen raportti, seminaariesitys

Opetus