BENA4037 Ympäristökemia ja -teknologia (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kemikaalit ympäristössä, aineen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien vaikutus niiden jakaantumiseen ympäristössä nesteen, kiinteä ja kaasufaasin kesken. Aine ja energia ympäristössä vs. yhteiskunnassa.

Johdatus ympäristöteknologiaan. Ympäristöteknologia osana yhteiskunnan infrastruktuuria: Ympäristö-( ja energiateknologian)perusteet. Talousveden, jätevesien ja jätteiden käsittely, pilaantuneen ympäristön kunnostus, ilmansuojelu. Parhaat käytettävissä olevat tekniikat.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:

  • osaa arvioida kemikaalin käyttäytymisen ympäristössä sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella,
  • osaa selittää parhaan käyttökelpoisen ympäristöteknologian yleiset kriteerit,
  • tuntee talousveden ja jätevesien ominaisuudet sekä tyypillisen talousveden ja yhdyskuntajäteveden puhdistamon prosessit,
  • tietää jätehuollon perusteet sekä jätteiden käsittelytekniikat,
  • tunnistaa yleisimmät ilmansaasteiden lähteet ja niiden vähentämistekniikat,
  • tunnistaa pohjaveden pilaantumiseen vaikuttavat tekijät sekä tietää pilantunteen ympäristön kunnostuksen teknologioiden periaatteet.

Kirjallisuus

  • Manahan, Stanley E. "ENVIRONMENTAL SCIENCE, TECHNOLOGY, AND CHEMISTRY" Environmental Chemistry Boca Raton: CRC Press LLC, 2000 (tai vastaava)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, laskuharjoitukset, tentti

Opetus