BENA3009 Biotieteiden etiikka (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Luennoilla käsitellään tieteen tekemiseen liittyviä yleisiä ohjesääntöjä ja käytänteitä. Miten tiedettä tehdään eettisesti oikealla tavalla? Mitä on hyvä tieteellinen käytäntö? Mitä ovat vilpin seuraukset tiedemaailmassa ja opiskelussa?

Seminaarissa käsitellään tieteen tekemiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä (esim. liittyen geeniteknologiaan, ilmastonmuutokseen, koeläinten käyttöön tutkimuksessa). 


Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:

  • osaa yleisen tutkimuseettisen normiston ja pystyy tunnistamaan tieteen tekemisen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • tuntee yliopiston ohjeet opiskeluvilpin ehkäisystä ja mahdollisen vilpin seurauksista.
  • tietää miten toimia mahdollista vilppiä havaitessaan
  • tietää, mitä plagiointi on ja miten sitä vältetään.

Oppimateriaalit

Moodlessa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn opintosuorituksen vaaditaan läsnäolo luennoilla (4 h) ja seminaareissa (12 h) sekä asianmukaisesti tehty ryhmätyö ja etätehtävä.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Ryhmätyössä ryhmäläiset arvioivat toistensa suorituksen ja etätehtävä arvioidaan ohjeiden sekä palautuksen (määräaika) perusteella. Poissaolot (max 2) korvataan tehtävillä, jotka on myös palautettava määräaikaan mennessä.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Ryhmätyö, seminaari (12 h) ja henkilökohtainen etätehtävä.

Oppimateriaalit:

Moodlessa

Opetus