BENP1004 Luonnon monimuotoisuus (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käydään läpi monimuotoisuuden syntyyn ja muuttumiseen liittyviä mekanismeja sekä paikallisessa että maapallon mittakaavassa. Keskiössä on evoluutioteoria sekä eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan yleiskatsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin, kuten eliöiden rakenteiden, toiminnan ja elinkiertojen monimuotoisuuteen sekä taksonomiseen monimuotoisuuteen. Kurssiin sisältyy luentoja, laboratorioharjoituksia ja oppimistehtäviä.
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· osaa jäsentää luonnon monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden.

· osaa selittää, mitkä bioottiset ja abioottiset tekijät ovat vaikuttaneet ja yhä vaikuttavat monimuotoisuuteen akvaattisissa ja terrestrisissä ekosysteemeissä eri mittakaavoissa.

· osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä.

· osaa selittää, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita, ja pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa.

· osaa perustella, miten eliöiden rakenne, toiminta ja elämänkierto altistavat niitä ympäristömuutoksille.

· osaa selittää, miten ihminen vaikuttaa monimuotoisuuteen.

· osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet.

· hallitsee keskeisen englanninkielisen termistön.

Lisätietoja

Laboratorioharjoitukset pakollisia BIO- ja LY-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Harjoitustyömoniste: BENP1004 Luonnon monimuotoisuus.

Kirjallisuus

  • Campbell et al. 2018: Biology - A Global Approach, 11th edition; ISBN: 13: 978-1-292-17043-5

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Vain bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkinto-ohjelmaopiskelijat osallistuvat laboratorioharjoituksiin. Harjoitukset pakollisia myös avoimen yliopiston opiskelijoille.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Kurssiin sisältyy luentoja (32 h), laboratorioharjoituksia (20 h) ja museotehtävä. Luennoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta, mutta ne edesauttavat vaikeaan asiaan tutustumista sekä oppimistehtävien tekemistä. Kurssin laboratorioharjoituksissa on sen sijaan läsnäolovelvollisuus. Kurssissa on esitentti (läpipääsy ehtona labratöihin) sekä lopputentti.

Opetus