Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut

· tuntee kielentutkimuksen ja erityisesti viittomakielentutkimuksen keskeiset sisällöt, menetelmät ja suuntaukset ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalalla

· hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

· osaa toimia kieliasiantuntijana moniammatillisessa ja -kulttuurisessa yhteistyössä eettisesti vastuullisella tavalla

· hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön taidot

· seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan luovasti niiden ratkaisuun

· osaa luoda uutta tietoa ja toimia kansallisesti ja globaalisti vastuullisena oman alansa kehittäjänä

· arvostaa omaa asiantuntijuuttaan ja ymmärtää elinikäisen oppimisen tarpeen asiantuntijuuden kehittymisessä

· ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan sekä kulttuurista asiantuntemustaan

· arvostaa ja osaa kehittää omaa osaamistaan sekä yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä

· tuntee laajalti oman alansa työllistymismahdollisuuksia sekä osaa jäsentää, kuvata ja dokumentoida omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa

· on saavuttanut valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.

Rakenne

Valitse väh. 120 op