SVKS118 Viittomakielet sosiaalisessa kontekstissa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään tietoa viitotuista kielistä sosiaalisessa kontekstissa ja viitottujen kielten sosiolingvistisestä tutkimuksesta perehtymällä yksityiskohtaisesti ja vertaillen johonkin teoreettiseen näkökulmaan ja aiheeseen. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon perehtyen erityisesti kielen käytön ja laajempien sosiaalisten ilmiöiden välisien yhteyksien tarkasteluun.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esittää viittomakielten sosiolingvistisen tutkimuksen keskeiset teemat kansainvälisestä näkökulmasta
  • kykenee keskustelemaan sosiolingvistisestä tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti viittomakielten sosiolingvististä tutkimusta etenkin käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä
  • ymmärtää viittomakielten sosiolingvistisen tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin. 

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus