SVKS117 Viittomakielten tutkimusmenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään kielentutkimuksen menetelmiin erityisesti viittomakielten näkökulmasta. Erityisesti tutustutaan tieteenfilosofiaan, laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin sekä tutkimusetiikkaan ja tiedonhankintaan.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti sekä harjoitustehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tietoinen maailmankäsityksen, kielikäsityksen ja tutkimusmenetelmän välisestä yhteydestä
  • tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen pääpiirteet ja erot
  • tuntee tutkimuseettiset periaatteet hyvän tieteellisen käytännön näkökulmasta
  • osaa etsiä oman alan tietoa erilaisista tietokannoista
  • osaa arvioida kielten ja erityisesti viitottujen kielten tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä
  • osaa vertailla erilaisia lähestymistapoja ja soveltaa menetelmätietoa omaan tutkielmaansa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Suorituskieli:
suomi

Opetus