SVKS115 Viittomakielten omaksumisen tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään tietoa viitotun kielen omaksumisesta ja omaksumisen tutkimuksesta tutustumalla eri teoreettisiin näkökulmiin ja eri tutkimusmenetelmiin. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon, jossa painotetaan viitotun kielen omaksumisen piirteiden analysointia.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esitellä viittomakielten omaksumisen tutkimuksen keskeiset tutkimussuunnat ja menetelmät kansainvälisestä näkökulmasta
  • kykenee keskustelemaan viittomakielten omaksumisen tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti viittomakielten omaksumisen tutkimusta etenkin käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida viitotun kielen omaksumisen piirteitä kielitaidon eri osa-alueilla erilaisten aineistojen ja arviointimateriaalien avulla
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä viittomakielen omaksumisen tutkimukseen liittyvät eettiset erityispiirteet huomioiden
  • ymmärtää viittomakielten omaksumisen tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin
  • osaa toteuttaa viittomakieltä käyttävän lapsen suomalaisen viittomakielen kielitaidon arvioinnin siihen suunnatuilla menetelmillä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät ja muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Suorituskieli:
suomi

Opetus