SVKS1013 Viittomakielten fonetiikan tutkimus (5+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään tietoa viittomakielten foneettisesta tutkimuksesta ja tutkimusteknologioista perehtymällä yksityiskohtaisesti ja vertaillen johonkin teoreettiseen näkökulmaan ja aiheeseen. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esittää viittomakielten foneettisen tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset haasteet
  • kykenee keskustelemaan viittomakielten foneettisesta tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti olemassaolevaa tutkimusta fonetiikan, tutkimusteknologioiden ja käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida foneettista viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • ymmärtää viittomakielten foneettisen tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti ja harjoitustyö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus