SVKS1001 Maisterintutkielman esittely viittomakielellä (1 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan akateemisiin viitottuihin teksteihin ja harjoitellaan oman maisterintutkielman tai vastaavan akateemisen tekstin esittelyä suomalaisella viittomakielellä (mahdollista myös muulla viittomakielellä). Opintojakson itsenäinen suoritus sisältää kaksi kontaktitapaamista maisterintutkielman ohjaajan kanssa.

Oman tutkielman esittely voidaan toteuttaa viittomakielisenä abstraktina tai muunlaisena tutkimusviestinnän muotona. Viittomakielinen tutkielman esittely voidaan julkaista eri viestintäkanavissa opiskelijan suostumuksella.


Opiskelija saa perusvalmiudet ja -taidot tuottaa viittomakielellä akateemiseen kontekstiin kuuluvan tekstin niin opintojansa kuin myös jatkossa työelämäänsä varten. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa tieteellistä tietoa sisältävät viittomakieliset tuotokset
  • osaa vastaanottaa ja antaa rakentavaa palautetta omasta viittomisesta
  • osaa arvioida omaa viittomakielen kehittymistä ja kehitystarpeita
  • osaa tehdä valmistellun viittomakielisen esityksen havaintovälineitä käyttäen
  • tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit
  • osaa viittoa tutkimusraportista akateemiselle kohderyhmälle tai laajemmalle yleisölle
  • ymmärtää viittomakielisen tutkimusviestinnän merkityksen suurelle yleisölle sekä pienemmille kohderyhmille
  • ymmärtää viittomakielisten viestintätaitojen merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä
  • ymmärtää viittomakielisen tutkimusviestinnän eettiset erityispiirteet. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opiskelumateriaaleihin tutustuminen ja maisterintutkielmasta tuotettu esitys.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
viittomakieli

Opetus