SVKSYV Suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot (60+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Suomalaisen viittomakielen syventävissä opinnoissa syvennetään tietoa viittomakielten ja kielen käytön tutkimuksesta analyyttisesta ja arvioivasta näkökulmasta. Opiskelija perehtyy syvällisemmin johonkin erikoisalaan, joita voivat olla muun muassa viittomakielten rakenteen, omaksumisen ja Deaf Studies -alan tutkimus. Opinnoissa painotetaan menetelmällistä osaamista ja tavoitteena on valmistaa opiskelijaa toimimaan viittomakielialan akateemisena ja eettisesti vastuullisena asiantuntijana muuttuvissa ja globaaleissa työelämän tilanteissa. Maisterintutkielman tekeminen antaa opiskelijalle analyyttisten ja kriittisten ajattelutaitojen lisäksi myös projektinhallintaan liittyvät taidot ja pohjan akateemisen jatkotutkinnon tekemiseen.

Osaamistavoitteet

Suomalaisen viittomakielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen tutkimuksen keskeiset sisällöt ja on syventynyt tarkemmin vähintään yhteen tutkimuksen erityisalaan
  • hallitsee itsenäisen tieteellisen tutkimustyön tekemisen ja siihen kuuluvat eettiset ja käytännölliset perusperiaatteet
  • tuntee tutkimusmenetelmien pääpiirteet ja erot ja osaa soveltaa sopivaa menetelmää omassa tutkielmassaan
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen
  • osaa tuottaa viittomakielisen akateemisen tekstin
  • osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja kykenee toimimaan erilaisissa viittomakielialan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja globaalisti
  • osaa ja ymmärtää ylläpitää suomalaisen viittomakielen asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalansa tiedonhaun periaatteet.

Esitietojen kuvaus

Suomalaisen viittomakielen perus- ja aineopinnot.

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)