SVKS1011 Viittomakielten kieliopin tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään tietoa viittomakielten kieliopin tutkimuksesta ja kieliopillisesta rakenteesta perehtymällä yksityiskohtaisesti ja vertaillen johonkin teoreettiseen näkökulmaan ja aiheeseen. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esittää viittomakielten kieliopillisen tutkimuksen keskeiset teemat kansainvälisestä näkökulmasta
  • kykenee keskustelemaan viittomakielten kieliopillisesta tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti viittomakielten kieliopin tutkimusta etenkin käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä
  • ymmärtää viittomakielten kieliopin tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti ja harjoitustyö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus