Tietotekniikan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tietotekniikkaa löytyy kaikkialta: taskusta, terveysteknologiasta, lentokoneista, koulusta, kavereilta, maan alta ja päältä. Ja löytyyhän sitä tietysti myös tietokoneista, matkapuhelimista, 3D-televisioista ja netistä. Tietotekniikassa pureudutaan siihen, miten näitä eri järjestelmiä sekä laitteita suunnitellaan, analysoidaan ja toteutetaan erityisesti niissä asustavien tietokoneohjelmien muodossa. Mitä kaikkea informaatiota voidaan yleensä siirtää paikasta toiseen ja miten? Entä minkä takia pelit tunnistavat olohuoneessa pomppimisen ja pisteiden metsästyksen pelikonsolissasi?

Tietotekniikan maisteriohjelmassa opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin. Tällaisia ovat mm. vaativien ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnittelu ja hallinta sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttö. Laskennallista tietotekniikkaa sovelletaan esimerkiksi suurten tietoaineistojen analyysissä, päätösanalytiikassa, teollisten tuotteiden suunnittelussa, teollisten prosessien ohjauksessa ja luonnonilmiöiden mallintamisessa.

Osaamistavoitteet

Filosofian maisteriksi tietotekniikasta valmistuva opiskelija osaa selittää alan keskeiset käsitteet, sisällöt, teoriat ja menetelmät sekä omaa syvemmän asiantuntemuksen ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan tai laskennallisen tietojenkäsittelyn erityisalueella.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa uutta tietoa jollekin tietotekniikan erityisalueelle ja toimia oman alansa kehittäjänä. Hän osaa hankkia tietoa informaatioteknologian alan tutkimuskirjallisuudesta ja arvioida tietolähteitä kriittisesti sekä soveltaa hankittua tietoa tarkoituksenmukaisesti.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet alaan liittyvien uusien menetelmien ja teknologioiden kriittiseen arviointiin, soveltamiseen ja kehittämiseen. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja oppimistaan sekä tuntee tieteenalan, osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä sekä ymmärtää alan ja tieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet. Hän osaa hankkia tietoa ja arvioida sitä kriittisesti. Hänellä on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on vahva tietotekninen käytännön osaaminen. Hän osaa myös soveltaa tietotekniikan teorioita käytännössä. Lisäksi häneltä löytyy erityisosaamista valitsemaltaan tietotekniikan aihealueelta. Hän osaa tuottaa innovatiivisia ratkaisuja tietoteknisiin ongelmiin sekä pystyy ottamaan vastuun ratkaisujen turvallisuudesta ja muusta toimivuudesta.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa viestiä niin ammatillisissa kuin tieteellisissäkin tilanteissa sekä osaa toimia projektiryhmän jäsenenä myös monikielisissä ja –kulttuurisissa työympäristöissä.

Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan suuntautumisessa tutkinnon suorittanut opiskelija on erikoistunut laajojen ohjelmistojen tai tietoliikenneratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen menettelytapoihin sekä mainittujen menettelytapojen järjestelmälliseen tutkimiseen.

Teknis-matemaattisen mallintamisen ja päätösanalytiikan opintosuunnan mukaisen maisterin tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee laskennallisten tieteiden ja data-analyysin käsitteitä ja menetelmiä, joita käytetään itsenäisen ajattelun, päätöksenteon ja tutkimuksen perustana. Hän tunnistaa matematiikan ja lähitieteenalojen rajapinnoilla esiintyviä laskennallisia kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Hänellä on valmiudet toimia laskennallisten menetelmien asiantuntijana tieteellistä tutkimusta tekevässä ryhmässä tai yritysmaailman tuotekehitysprojektissa.

Rakenne

Valitse kaikki