TILA350 Bayes-tilastotiede 1 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi käsittelee Bayes-tilastotieteen perusteita: todennäköisyys epävarmuuden mittana, priori- posteriori- ja prediktiiviset jakaumat, priorin valinta ja sen vaikutus posterioriin, Bayes-mallin sovitus aineistoon ja tulosten tulkinta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut

  • ymmärtää Bayes-lähestymistavan perusperiaatteet ja erot suurimman uskottavuuden estimoinnin lähestymistapaan
  • ymmärtää priori- ja posteriorijakauman käsitteet ja niiden yhteydet
  • ymmärtää simuloinnin merkityksen Bayes-tilastotieteessä
  • osaa tehdä tulkintoja priori- posteriorijakaumien perusteella
  • osaa kuvata hierarkisen Bayes-mallin rakenteen matemaattisesti
  • osaa sovittaa, tulkita ja vertailla Bayes-malleja valmiilla ohjelmistoilla, erityisesti yleistettyjen lineaaristen mallien kehikon tapauksissa

Esitietojen kuvaus

Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 tai vastaavat tiedot, Yleistetyt lineaariset mallit 1 ja 2, R-kurssi

Oppimateriaalit

Luentomoniste

Kirjallisuus

  • Gelman, Carlin, Stern, Dunson, Vehtari, Rubin (2013). Bayesian Data Analysis. Chapman & Hall/CRC.
  • McElreath (2015), Statistical Rethinking. Chapman & Hall/CRC

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot ja harjoitukset

Oppimateriaalit:

Luentomoniste

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Suorituskieli:
suomi

Opetus