TILA141 Tilastollinen päättely 1 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tilastollisella päättelyllä tarkoitetaan päätösten ja päätelmien tekemistä datan perusteella epävarmuuden vallitessa. Kurssi keskittyy suurimman uskottavuuden estimointiin, joka on yksi tilastotieteen keskeisistä menetelmistä. Uskottavuuspäättelyn avulla tilastotieteilijä voi lähestyä uusia ongelmia, joihin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa uskottavuuspäättelyn pääperiaatteet. Opiskelija osaa rakentaa uskottavuusfunktion yksinkertaisissa tapauksissa ja estimoida tuntemattomat parametrit suurimman uskottavuuden menetelmällä analyyttisesti tai numeerisesti ohjelmistoa (esimerkiksi R) käyttäen. Opiskelija osaa mallinnuksessa käyttää tilanteeseen sopivaa jakaumaa, kuten normaalijakaumaa, eksponenttijakaumaa, Poisson-jakaumaa tai binomijakaumaa. Opiskelija tuntee skoorifunktion ja Fisherin informaation käsitteen. Opiskelija osaa tutkia tunnuslukujen ja estimaattorien ominaisuuksia, kuten odotusarvo, harha, varianssi ja tyhjentävyys.

Esitietojen kuvaus

Data ja mittaaminen ja Datasta malliksi tai vastaavat tiedot ja Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 sekä Stokastiikan perusteet tai vastaavat tiedot sekä R-kurssi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Opetus