TIES502 Pro gradu -tutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on työmäärältään 30 opintopisteen laajuinen opintosuoritus. Työn aiheen tulee liittyä ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaan (ml. ohjelmointikielten periaatteet sekä pelit ja pelillistäminen), koulutusteknologiaan, sensoriverkkoihin, sovellettuun matematiikkaan tai laskennallisiin tieteisiin. Tutkielman tekemistä voi anoa em. linjojen tutkielmien tekoa koordinoivilta professoreilta, kun pääaineen opinnoista on gradua lukuunottamatta suorittamatta enintään 40 opintopistettä. Opiskelija voi tehdä itse esityksen tutkielman aiheesta, mutta tutkielman tekemisen voi aloittaa vasta kun koordinoiva professori on hyväksynyt aiheen. Tietotekniikan oppiaineen ulkopuolisella henkilöllä ei ole oikeutta kiinnittää tutkielman aihetta tai antaa lupaa tutkielman tekemisen aloittamiseen. Opiskelija voi vaihtaa jo hyväksytyn aiheen ohjaajan suostumuksella.

Suoritustavat

Tutkielma laaditaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Perustelluista syistä ja ohjaajan suostumuksella voidaan käyttää muuta kieltä. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa tutkielma on kirjoitettava englannin kielellä. Tutkielma voidaan perustelluissa tapauksissa laatia myös kahden opiskelijan yhteistyönä. Opiskelijan tulee julkaista arvosteltu pro gradu -työ JYX:ssä, jotta opintopisteet voidaan rekisteröidä.

Arviointiperusteet

Tutkielman tarkastajat laativat työstä lausunnon arvolause-ehdotuksineen, joka perustuu arvosteluperusteisiin (https://www.jyu.fi/it/opiskelu-ohjeet/TTL-ohjeet/opinnaytetyo-ja-maturiteetti/gradun-arvosteluohjeet). Arvolauseesta ja työn hyväksymisestä päättää lopullisesti Informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Tällä hetkellä tiedekuntaneuvosto on delegoinut päätöksen varadekaanille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hankkia teoriatietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä toteuttaa empiirisen/konstruktiivisen tutkimuksen. Hän osaa esitellä tutkimusprosessin ja sen tulokset kirjallisessa asiatekstimuodossa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tutkielma (30 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus