TIES503 Kypsyysnäyte (FM-tutkinto) (0 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Maisterin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte eli maturiteetti kirjoitetaan pro gradu -tutkielman aihepiiriin liittyen tutkielman valmistuttua tai ollessa viimeistelyvaiheessa. Kirjoittamisesta sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa. Katso myös https://www.jyu.fi/opiskelu/opinnoista/opiskelijanopas/maturiteetti/maturiteettiohje ja https://kielikeskus.jyu.fi/ohjeita-neuvoja/maturiteetti. Lisätietoja saa tutkielman ohjaajalta ja opintoasioita hoitavalta sihteeriltä (tie-opintoasiat@jyu.fi).

Suoritustavat

Suoritus eTenttinä ( https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet ), tiedekunnan yleisessä tentissä tai muulla ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Opiskelijan koulusivistyskielen ollessa suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Mikäli koulusivistyskieli on jokin muu, kypsyysnäyte on mahdollista kirjoittaa englanniksi (ks. Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 43§ https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/tutkintosaanto). Jos opiskelija on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä ja laatinut pro gradu -tutkielmastaan lehdistötiedotteen, niin pro gradu -tutkielman lehdistötiedote voidaan hyväksyä ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteenä.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäytteen arviointi tapahtuu Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/tutkintosaanto) 44§ mukaisesti. Arvioinnissa oppiaineen edustajana toimii pääsääntöisesti tutkielman ohjaaja (tarvittaessa joku muu oppiaineen edustaja).

Osaamistavoitteet

Tieteellis-ammatillinen kypsyys; opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan.

Esitietojen kuvaus

Pro gradu -tutkielma ja siihen liittyvä seminaari joko samanaikaisesti tai aiemmin suoritettuna.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kypsyysnäyte (FM-tutkinto) (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus