TILA311 Yleistetyt lineaariset mallit 1 (2–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi johdattaa tilastolliseen mallinnukseen useiden eri sovellusalojen esimerkkien kautta. Kurssi käsittelee yleistettyjen lineaaristen mallien erikoistapauksia tilanteissa, joissa vaste on jatkuva (tavallinen lineaarinen regressio), dikotominen (logistinen regressio) tai lukumäärävaste (Poisson-regressio). Kurssilla keskitytään näiden menetelmien ymmärtämiseen yksinkertaisten sovellusten kautta. Perinteisten luentojen sijaan kurssilla harjoitellaan menetelmien käyttöä mallittamisessa, laskennassa ja grafiikassa yhdessä tehtävien R-harjoitusten avulla.

Osaamistavoitteet

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija:
  • osaa määritellä kurssilla esitetyt mallit olettamuksineen,
  • osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan mallin, perustella valintansa ja sovittaa mallin R-ohjelmistolla,
  • osaa tehdä empiiriseen aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä arvioida johtopäätöstensä luotettavuutta,
  • osaa kirjoittaa perustellun raportin tekemästään tilastollisesta analyysistä.

Lisätietoja

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille ja erillistä aineopintokokonaisuutta suorittaville opiskelijoille kurssi on 5 op. Erillistä perusopintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat voivat tehdä joko koko kurssin (5 op) tai kurssin ensimmäisen osan lineaarinen regressiomalli (2 op). 

Huomaa, että 5 op:n kurssi antaa muiden alojen opiskelijoille hyvät valmiudet suorittaa kurssit: Elinaikamallit (TILS210) ja Sekamallit ja pitkittäisaineistojen analyysi (TILS2300).

Esitietojen kuvaus

Tutkinto-ohjelmaopiskelijoilla: Data ja mittaaminen, Datasta malliksi, R-kurssi

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen sekä mahdollisessa kurssitentissä menestyminen.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luento-opetus (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus