TIES5350 Langattomat sensoriverkot (5–8 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Kuvaus

Sisältö

Sensoriverkkojen perusteet 4op: Johdanto, sensorinoodin arkkitehtuuri, sensoriverkon protokollat (linkkien ja antureiden kattavuus, mac-protokollat, reititysprotokollat). Sensoriverkon palvelut 2op: Aikasynkronointi ja paikannus. Sensoriverkon ohjelmistokehitys 2op: Käyttöjärjestelmät ja sensoriverkkojen ohjelmistokehityksestä.

Suoritustavat

Luentovideoiden katsominen, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät, vertaisarvioinnit sekä kirjallisiin oppimistehtäviin liittyvät mahdolliset esitykset.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien kirjallisten oppimistehtävien ja vertaisarviointien palauttamista sekä hyväksyttyä suorittamista. Vertaisarvioinnit arvioidaan joko hylätty tai hyväksytty. Oppimistehtävät pisteytetään ja näistä saatu pistemäärä määrittää kurssin arvosanan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa huomioida sensoriverkkosovelluksen suunnittelussa sovellusalueen vaatimukset ja sensoriverkkojen erityispiirteet sekä käytössä olevan sensoriverkkoalustan rajoitteet. Osaa selittää sensoriverkkojen verkonhallinnan pääpiirteet ja tavoitteet, omaa tarvittavat perustaidot verkkoprotokollien vertailemiseen ja kykenee suunnittelemaan sensoriverkkosovelluksen vaatiman verkonhallinnan osia. Osaa selittää sensoriverkkojen synkronoinnin ja paikannuksen tavoitteet ja perusratkaisut sekä osaa valita sovelluksen tarpeisiin soveltuvan ratkaisun. Osaa selittää sensoriverkkojen käyttöjärjestelmän ja ohjelmoinnin erityispiirteet sekä osaa suunnitella ja ohjelmoida yksinkertaisia sensoriverkkosovelluksia.

Lisätietoja

Kirjallisten oppimistehtävien ja vertaisarviointien hyväksytty suoritus.

Esitietojen kuvaus

TIEA3000 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin, TIES536 Sulautettu internet, TEKS4440 IoT-laitteiden tietoliikenne (voi suorittaa myös yhtä aikaa)

Oppimateriaalit

Luentokalvot ja luentovideot sekä oppimistehtäviin liittyvät tieteelliset artikkelit.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (5–8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus