ITKY4000 Yliopisto-opinnot ja niiden suunnittelu maisterikoulutettaville (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Osaamistavoitteiden saavuttamista tuetaan käsittelemällä yhdessä ainakin seuraavia maisterikoulutettaville tärkeitä sisältöjä:

 • Alemmasta korkeakoulututkinnosta ylempää kohti – mikä muuttuu?
 • Toiselta alalta informaatioteknologian puolelle – mikä muuttuu?
 • Akateeminen vapaus
 • Tutkimuksellisuus, tutkimus ja opiskelija tutkimusyhteisön jäsenenä
 • Akateeminen viestintäkulttuuri
 • IT-ammattilaisen akateemisen viestinnän työkalut ja yhteisön odottamat käytänteet
 • Oman osaamisen tunnistaminen osana kehittymistäsi akateemiseksi asiantuntijaksi
 • Valintaperusteena olleen tutkinnon täydennystarve
 • AHOT, OPS, HOPS, JOO ja muut kirjainyhdistelmät
 • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkitys
 • Opintojen suunnittelu ja HOPS osana urasuunnittelua
 • Oppiminen modernissa verkostoyhteiskunnassa
 • Opiskelijan hyvinvointi – akateeminen opiskelu on muutakin kuin pisteitä
 • Työn, opintojen, perheen ja vapaa-ajan suhde
 • Erilaiset opiskelutavat
 • Integroituminen opiskelijayhteisöön
 • Työelämä ja sen muutokset
 • Osaamisintensiivinen ja dynaaminen tietotyö tulevaisuuden työkenttänä
 • Käytännön työelämätaidot
Suoritustavat

Luennot, pienryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, oppimispäiväkirja tai muu vastaava suoritustapa, joka tarkentuu kurssin alkaessa.

Osaamistavoitteet

Kurssilla on kaksi tärkeää tavoitetta ylitse muiden:

 1. Jokaisella on lopuksi oma henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS ja varsinkin kirkkaana mielessä omakohtaiset perustelut sille, miksi oma HOPS on juuri sellainen kuin se on.
 2. Jokaiselle on muodostunut omien tarpeiden mukainen vertaistukiverkosto ja käsitys siitä, millaisen porukan kanssa päivittäinen opiskelu tulee tapahtumaan seuraavien muutaman vuoden ajan.

Ensimmäinen tavoite vaatii aikuisen elämän läpi jatkuvaa pohdintaa, jonka tapahtumista tämä kurssi ruokkii ja ruoskii. Jälkimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan aktiivista osallistumista yhteiseen neuvonpitoon kasvotusten ja sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. Sen sanamuotoihin on sisäänrakennettu yhteisöllisyyden vaade: tavoitteen viimeinen osa ei oikeastaan toteudu keneltäkään ellei aivan jokainen yksilö osallistu. Näitä työelämässäkin tarvittavia verkostoitumistaitoja ja ammatillisen yhteisöllisyyden hyveitä herätellään ja hiotaan kurssin aikana.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää, miksi hän opiskelee IT-tiedekunnassa maisteriksi valitsemassaan pääaineessa ja suuntautumisvaihtoehdossa. Hän osaa perustella opiskelunsa syyt itselleen sekä muille. Hänellä on aikataulutettu suunnitelma maisteritutkinnon saavuttamiseksi, oma alustava haave tulevaisuuden työurasta sekä luottamus siihen että omassa HOPSissa on kyseistä haavetta tukevia kursseja. Hän tuntee samaan aikaan maisteriopinnot aloittaneet opiskelutoverinsa ja luottaa siihen, että pystyy auttamaan heitä heidän opinnoissaan oman taustaosaamisensa mahdollistamin tavoin. Hän osaa tunnistaa omassa tekemisessään kehityskohteita ja kykenee etsimään niihin ratkaisuvaihtoehtoja yhteistyössä opettajien, opintoneuvojien, opiskelijatovereiden sekä muiden ympäröivien tahojen kanssa. Hän pystyy visualisoimaan ja sanallistamaan mielensisäisiä rakenteitaan omalle alalle ominaisen tieteellisen raportoinnin teknisin työvälinein.

Lisätietoja

Kurssi toteutetaan soveltuvin osin yhdessä kandidaatintutkintoa suorittamaan tuleville tarkoitetun ITKY100-kurssin kanssa.

Esitietojen kuvaus

Esitietona vähintään yksi korkeakoulututkinto joko tehtynä tai valmistumassa varmuudella saman lukukauden aikana kuin tämä kurssi. Perusesimerkkeinä juuri valmistumaisillaan oleva tietotekniikan LuK tai 15 vuotta sitten valmistunut farmaseutin tutkinto.

Oppimateriaalit

Yliopistolaki ja Jyväskylän yliopiston säädökset, Internet, aiemmin julkaistut pro gradut ja väitöskirjat sekä kurssin aikana yhdessä tuotetut materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus