TIES5301 Eksakti ohjelmistokehitys (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla keskitytään eksaktin määrittelyn laatimiseen ja määrittelyn ohjaamaan ohjelmointiin. Toisesta näkökulmasta menettelyä voidaan pitää myös ongelmanratkaisutapana, jolla saadaan eleganteja ratkaisuja vaikeille ongelmille. Kurssi alkaa propositio- ja predikaattilogiikan kertauksella. Tämän jälkeen esittelemme käyttämämme yksinkertaistetun ohjelmointikielen ja heikoimman esiehdon käsitteen. Kurssin loppuosa sisältää menetelmiä ohjelman kehittämiseksi tavoitteen ohjaamana. Kurssin sisällysluettelo:
1. Johdanto
2. Induktio ja invariantti
3. Propositiologiikkaa
4. Predikaattilogiikkaa
5. Eksakteista määrittelyistä
6. Ohjelmointikieli ja heikoimmat esiehdot
7. Ohjelman kehittäminen tavoitteen ohjaamana
8. Invarianttien kehittäminen
9. Ohjelman kehittäminen

Suoritustavat

Luentojen kuuntelu, harjoitustehtävien teko ja loppukuulustelu

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää loppukuulusteluun osallistumista ja hyväksyttyä suoritusta.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää eksaktien määrittelyjen merkityksen ohjelmoinnissa, osaa laatia eksaktit (matemaattiset) määrittelyt ohjelmasilmukalle, osaa laatia oikein toimivan ohjelmasilmukan määrittelyjen perusteella ja osaa soveltaa (pyrkii soveltamaan) opittuja menetelmia, vaikkei eksakteja matemaattisia määrittelyjä olisikaan mahdollista täydellisessä muodossaan.

Esitietojen kuvaus

Kurssi vaatii loogista päättelykykyä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus