TIES5011 Tietotekniikan tutkimusmenetelmiä (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutustutaan tietotekniikan syventävien opintojen opinnäytetyöhön ja alalla tehtävään tutkimukseen liittyviin menetelmiin (tutkimusstrategiat, aineiston hankintamenetelmät, aineiston analysointimenetelmät), tutkimusprosessiin sekä siihen liittyviin periaatteisiin.

Suoritustavat

Kurssiin kuuluva tutkimusetiikan osuus tehdään ryhmäopetuksena/ryhmätyönä, muut luentona.
Suoritetaan tekemällä tutkimussuunnitelma/essee.

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija 1) tietää tietotekniikan tutkimusmetodiikan keskeiset osa-alueet, 2) ymmärtää tieteellisen toiminnan perusteet ja tutkimusmetodien merkityksen osana alan tutkimusprosesseja sekä 3) tiedostaa eettisesti kestävän tutkimuksen perusperiaatteet. Opintojakso antaa hyvät valmiudet pro gradu -tutkielman tekemiselle.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus