TILS1500 Kausaalimallit (2–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kausaalisuus on tieteen keskeisimpiä käsitteitä. Kausaalipäättelyssä tehdään päätelmiä siitä, miten jokin tekijä (syy) vaikuttaa toiseen tekijään (seuraus). Kokeellinen tutkimus liittyy läheisesti kausaalipäättelyyn: kokeessa jotakin tekijää muutetaan tai varioidaan kontrolloidusti ja tarkastellaan vasteessa tapahtuvaa muutosta. Kausaalipäättely on mahdollista myös havainnoivassa tutkimuksessa, jos tehdyt oletukset sekoittavista tekijöistä ovat voimassa. Kausaalipäättelyssä päätelmiin vaikuttavat siis havaintojen lisäksi myös oletukset tekijöiden välisistä syy-seuraus-suhteista.

Kurssi käsittelee kausaalisuhteiden mallintamista, kausaalipäättelyä ja kausaalivaikutusten estimointia. Tärkeimpänä työvälineenä käytetään Judea Pearlin esittämää funktionaalista kausaalimallia.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut
 • tuntee kausaalisuuden käsitteen,
 • osaa esittää kausaalisuhteita graafisilla malleilla,
 • tuntee Rubinin ja Pearlin kausaalimallit ja niihen liittyvää käsitteistöä,
 • osaa käyttää ohjelmistoja kausaalipäättelyyn,
 • osaa tehdä päätelmiä kausaalivaikutuksista,
 • tietää kausaalimallien yhteyden rakenneyhtälömalleihin,
 • osaa estimoida kausaalivaikutuksia havaintoaineistosta,
 • osaa arvioida kriittisesti tiedotusvälineissä esitettyjä väitteitä syy-seuraussuhteista.

Lisäksi opiskelija, joka on suorittanut kurssin 5 opintopisteen laajuisena:
 • hallitsee käsiteltyihin asioihin liittyvän teorian,
 • osaa soveltaa kausaalilaskentaa
 • ymmärtää joidenkin kausaalipäättelyssä käytettyjen algoritmien toimintaperiaatteita,
 • osaa tehdä kontrafaktuaalisia päätelmiä.


Lisätietoja

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille kurssin laajuus on 5 op.
Muut opiskelijat voivat valita kurssin laajuuden 2 op tai 5 op.

Esitietojen kuvaus

5 op suoritus: Tilastollinen päättely 1 ja 2, R-kurssi, Johdatus diskreettiin matematiikkaan.

2 op suoritus: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti

Opetus

x

Tentti (2–5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

lopputentti

Opetus