TEKS4440 IoT-laitteiden tietoliikenne (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Informaatioteknologia
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 1. Johdanto
 2. Katsaus nykyisiin langattomiin järjestelmiin
 3. Radiotekniikan käsitteitä
 4. Antennit
 5. Signaalin eteneminen
 6. Modulaatiot
 7. Kanavanvaraus
 8. IoT-laitteiden langattomat teknologiat: WiFi, Bluetooth, RFID/NFC, LRWPAN, LPWAN…
 9. Tietoliikenneprotokollat
 10. IoT:n arkkitehtuuri
 11. Yhdyskäytävät
 12. Sovellusprotokollat
 13. Liityntämallit ja yhteentoimivuus
 14. IoT alustoja
 15. Big Data
 16. Pilvilaskenta
 17. Ihmiskeskeinen IoT

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tarjolla olevista langattomista teknologioista ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin IoT:n käyttötarkoituksiin. Lisäksi opiskelija osaa hahmottaa signaalin kuuluvuuteen vaikuttavia tekijöitä niin ympäristön, antennien kuin moduloinninkin kautta.

Opiskelija ymmärtää myös, miten erilaiset kanavallepääsymekanismit toimivat ja vaikuttavat radiokanavan tehokkuuteen. Opiskelija osaa suunnitella sovelluksia internetiin yhdistetyllä esineellä, löytää ratkaisuja yhteensopivuushaasteisiin esineiden välillä ja hahmottaa esineiden internetin kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä elementtejä sekä niiden välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia.

Opiskelija osaa pohdiskella eri protokollien ja teknologioiden valintoja IoT-arkkitehtuurien suunnittelussa, tunnistaa erilaisia käyttöliittymäratkaisuja ja suunnitella vuorovaikutusta ihmisten ja esineiden välillä. Opiskelija osaa myös hahmottaa kontekstin merkittävyyden, ja osaa huomioida suunnittelussa laajemman sosioteknisen ympäristön.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus