TIEA211 Algoritmit 2 (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Algoritmien analysointi. Tietorakenteet, prioriteettijono, keko, hajautus, puurakenteet, joukot. Algoritmien suunnittelumenetelmät, rekursio, ositus, ahne menetelmä, taulukointi, peruutusmenetelmä, rajoitehaku, heuristiikat. Laskennallinen vaativuus, NP-täydellisyys.

Suoritustavat

Tentti ja harjoitustyö.

Arviointiperusteet

Tentti ja harjoitustyö. Ei pakollista läsnäoloa luennoilla tai demoryhmissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa algoritmien suunnittelumenetelmiä. Opiskelija osaa valita algoritmeille sopivat tietorakenteet. Opiskelija osaa analysoida yksinkertaisten algoritmien aikavaativuutta.

Esitietojen kuvaus

ITKA201 Algoritmit 1 tai vastaavat tiedot. ITKP102 Ohjelmointi 1 tai vastaavat ohjelmointitaidot.

Kirjallisuus

  • Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, "Introduction to Algorithms".
  • Goodrich, Tamassia, Goldwasser, "Data Structures and Algorithms in Java".
  • Weiss, "Data Structures and Algorithm Analysis in Java".

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti ja harjoitustyö. Ei pakollista läsnäoloa luennoilla tai demoryhmissä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus