SAXSYVERI Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa kommunikoida joustavasti ja tehokkaasti saksaksi vaativissa, akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
- osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
- on perehtynyt syvemmin johonkin kielentutkimuksen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa ja/tai autenttisen kieliaineksen analyysissä
- tuntee hyvin oman alansa käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan ja soveltaa niitä työelämän tarpeisiin
- osaa ja on motivoitunut toimimaan työelämässä oman alansa kehittäjänä.

Rakenne

Valitse 60 op / 70 op