SAXS040 Leksikologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään saksan kielen sanaston rakenteeseen ja tasoihin, sanan-muodostukseen, sanasemantiikkaan ja sanan funktioihin. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät Optimasta tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.

Arviointiperusteet

Kolme kotitehtävää.

Arviointikriteerit:
Analyyissa tehdyt havainnot ja niiden esittäminen
Leksikologian terminologian käyttö
Taustakirjallisuuden ja sanakirjojen käyttö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy
•erottamaan sanaston eri osat, kuvaamaan niitä leksikologian termistöä käyttäen
•analysoimaan saksankielisen tekstin sanastoon ja sananmuodostukseen liittyviä ilmiöitä.

Kirjallisuus

  • RÖMER, C. & MATZKE, B. (2005): Lexikologie des Deutschen: eine Einführung.; ISBN: 3-8233-6128-7
  • . LUTZEIER, P.R.( 2007): Lexikologie,; ISBN: 3-86057-270-9

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde