MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kriittisen diskurssintutkimuksen näkökulmista, mukaan lukien kriittisen sosiolingvistiikan ja etnografian näkökulmat. Teemat liittyvät diskurssin, identiteetin, vallan ja yhteiskunnallisen muutoksen kysymyksiin. Kurssilla keskitytään kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiin lähestymistapoihin, käsitteisiin ja menetelmiin ja harjaannutetaan keskeisiä tutkimustaitoja: kriittistä ajattelua ja kirjoittamista, tieteellistä ongelmanratkaisukykyä ja tuotetun tiedon hyödyntämistä osana monialaista kieliasiantuntijuutta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot, pari- ja ryhmäkeskustelut), ryhmätyöskentely, oppimistehtävät, projektityö

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät, projektityö, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit jaetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää diskurssin roolin yhteiskunnallisissa kysymyksissä
• tuntee kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiä lähestymistapoja, käsitteitä ja metodeja
• osaa hyödyntää kriittistä diskurssintutkimusta yhteiskunnallisesti relevanttien kysymysten tarkastelussa
• on harjaantunut tutkimustaidoissa ja kehittänyt ongelmaratkaisutaitojaan

Lisätietoja

Kurssi järjestetään eri vuosina vaihtelevasti suomeksi tai englanniksi - tarkista tiedot opetusohjelmasta.

Esitietojen kuvaus

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

APPLANG-opiskelijat: SOKS105 Introduction to Applied Language Studies for the Changing Society; SOKS1006 Key Themes and Questions in Applied Language Studies

LAGIC-opiskelijat: LACS1011 Introduction to Language and Discourse; LACS1012 Globalization, Language and Society

Kirjallisuus

  • Heller, Monica, Pietikäinen Sari and Pujolar Joan (in print) Critical Language Research: How to Study Language Issues that Matter. Routledge.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde