KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielikoulutuspolitiikan keskeisiin kysymyksiin monialaisesti. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta paitsi kielipolitiikan näkökulmasta myös yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten kytkösten kautta. Opiskelija perehtyy myös arvioimaan, mitkä tekijät ja toimijat ovat osaltaan vaikuttamassa kielikoulutuspolitiikkaan. Opintojaksolla käsitellään kielikoulutusta eri koulutusasteilla, työelämän näkökulmasta sekä erityisryhmien, kuten kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen kannalta. Myös kielitaidon arvioinnin yhteiskunnalliset kytkökset ovat keskeisesti esillä. Opiskelija voi halutessaan syventyä jonkin maan tai ryhmän kielikoulutuskysymyksiin.

Suoritustavat

Osallistuminen tapaamisiin ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tenttipäivänä.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen tai tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on perehtynyt kielikoulutukseen eri näkökulmista,
• osaa arvioida erilaisia kielikoulutuksen kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia kytköksiä,
• on tutustunut kieli- ja kulttuuriryhmien koulutuksen erityiskysymyksiin,
• ymmärtää kielitaidon arvioinnin merkityksen koulutuspolitiikan ohjaajana ja
• osaa soveltaa oppimaansa monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä

Esitietojen kuvaus

APPLANG-opiskelijat: SOKS105 Introduction to Applied Language Studies for the Changing Society; SOKS1006 Key themes and questions in applied language studies

LAGIC-opiskelijat: LACS1011 Introduction to Language and Discourse; LACS1012 Globalization, Language and Society

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde