SAXS1060 Uranäkymiä (5–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla toteutetaan opiskelijaprojekti, jossa alumniverkostoja hyödyntäen perehdytään konkreettisten esimerkkien kautta muun muassa siihen, minkälaisiin saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin ”monialaiset kieliasiantuntijat” voivat työllistyä ja minkälaista tietoa ja mitä taitoja he tarvitsevat, esimerkiksi kulttuurin ja kaupan toimialoilla. Osana projektia harjoitellaan diskurssitaitoja ja tiedonmuokkausta. Projektissa tuotettua tietoa peilataan myös yhtäältä omiin urasuunnitelmiin ja valmiuksiin, toisaalta opintosuunnan (tulevaan) opetustarjontaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen pari-/pienryhmätyöskentely, kirjallinen lopputehtävä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, osatehtävien hyväksytty suoritus.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
-on kartuttanut monipuolisesti tiedon hankinnan, hallinnan ja prosessoinnin taitojaan sekä näihin liittyviä diskurssitaitoja
-opiskelijalla on konkreettinen käsitys siitä, minkälaisiin saksan kielen ja kulttuurin asiantuntijuutta vaativiin työtehtäviin ”monialainen kieliasiantuntija” voi sijoittua
-on reflektoinut omia uratoiveitaan ja valmiuksiaan suhteessa projektissa tuotettuun tietoon
-on luonut kontakteja työelämässä toimiviin oman alansa alumneihin
-on päässyt osallistumaan oman opintosuuntansa opetustarjonnan suunnitteluun

Oppimateriaalit

Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde