KOPS1002 Identiteetti, toimijuus ja tunteet kielten oppimisessa ja opettamisessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään identiteetin, toimijuuden ja tunteiden merkitykseen kielen oppimisessa ja opettamisessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja ryhmätyöskentely

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja lopputyö.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

• osaa määritellä identiteetin, toimijuuden ja tunteen käsitteet
• tuntee identiteetin, toimijuuden ja tunteiden tutkimusta kielen oppimisen ja opettamisen alalla
• ymmärtää tunteiden merkityksen kielenoppimiselle ja opettamiselle
• pystyy kehittämään omaa identiteettiään ja toimijuuttaan kielenopettajana
• tuntee erilaisia tapoja tukea oppilaiden kieli-identiteetin ja toimijuuden kehittymistä
• tuntee mahdollisuuksia hyödyntää kurssin peruskäsitteitä opettamisen ja oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa
• tuntee identiteetin, toimijuuden ja tunteiden tutkimukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä

Lisätietoja

Kurssi toteutetaan vuoronperään suomen- tai englanninkielisenä.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde